kunskapsbank

Management By Objectives (MBO) – en del av framtidens ledarskap

Många organisationer strävar efter att skapa en arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare som känner en stark koppling till företagets mål. Med MBO som metod finns det stor potential i att uppnå detta. Som många andra managementmetoder finns det både för och nackdelar med Management By Objectives och det är därför viktigt att anpassa metoden till organisationens behov och kontext.

I dagens affärsvärld är det avgörande för organisationer att ha en tydlig vision och en väldefinierad strategi för att nå sina mål. För att uppnå detta används en rad managementmetoder, varav en metod är Management by Objectives (MBO), eller på svenska, ”Målstyrning”. Vad innebär det att jobba med målstyrning inom en organisation och vilka för- och nackdelar finns det med metoden?


MBO är en ledningsfilosofi och process som syftar till att förbättra prestationen och effektiviteten i en organisation genom att fokusera på att sätta, och uppnå konkreta mål på både individuell och organisatorisk nivå. Genom att engagera och involvera medarbetarna i processen skapas en känsla av ägande och ansvar att uppnå målen, och ett effektivt sätt är då att jobba med ett agilt ledarskap som komplement till MBO.

 

Synergier mellan agilt ledarskap och MBO


MBO kan ihop med en agil arbetsmetod på flera sätt verka kompletterande till varandra, och på så sätt hjälpa organisationer att effektivt nå sina mål. Även om de kan verka vara olika i respektive tillvägagångssätt, finns det synergier mellan MBO och agilt arbetssätt som kan ge fördelar i dagens snabbrörliga och föränderliga affärsmiljö.

Både MBO och agilt arbetssätt betonar vikten av att ha tydliga och mätbara mål och främjar kontinuerlig kommunikation och feedback. Genom att kombinera MBOs tydlighet med agila metoder, kan organisationer skapa en stark inriktning mot att uppnå resultat samtidigt som de behåller flexibiliteten att anpassa sig till behov och prioriteringar i förändring.

MBO-processen involverar en regelbunden dialog mellan chefer och medarbetare för att sätta mål och följa upp framsteg. På samma sätt betonar agila metoder dagliga avstämningar, sprintplaneringar och retrospektiv där teamet kontinuerligt utbyter information och ger återkoppling. Kombinationen av MBOs strukturerade kommunikation med det kontinuerliga samarbetet inom agilt arbetssätt kan organisationer skapa en stark och effektiv kommunikationskultur.

MBO som metod för att skapa engagerade medarbetare

En av de främsta fördelarna med MBO i perspektivet av framtidens ledarskap, är dess förmåga att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för den egna prestationen. Genom att ge medarbetare möjligheten att vara delaktiga och ge inspel i målformuleringen, känner de sig som ägare till processen, vilket skapar en känsla av ansvar och engagemang. Det i sin tur främjar självledarskap där medarbetarna tar egna initiativ och ansvar för sin prestation för att uppnå de uppsatta målen. För att skapa en stark och hållbar arbetskultur är det viktigt i organisationer att uppmuntra självstyrande team då detta ofta bidrar till ökad produktivitet och prestation i organisationen.

MBO möjliggör också en kontinuerlig kommunikation och dialog mellan chefer och medarbetare. Något som skapar en öppenhet och transparens som bidrar till att bygga förtroende men också fördjupade relationer på arbetsplatsen. Genom att kontinuerligt ge återkoppling och stödja medarbetarna i deras strävan att uppnå målen kan chefen skapa en atmosfär av tillit och samarbete. Detta främjar inte bara engagemang utan också utveckling och tillväxt hos medarbetarna.

En annan viktig aspekt av MBO i framtidens ledarskap är betoningen på mätbara resultat. MBO-processen innefattar att fastställa tydliga och kvantifierbara mål, vilket gör det möjligt att mäta framsteg och bedöma prestationer på ett objektivt sätt. Det här ger medarbetarna en tydlig bild av vilka förväntningarna är, och möjliggör även en rättvis bedömning av deras insatser. När medarbetarna ser att deras ansträngningar har en direkt inverkan på organisationens framgångar, kan det resultera i en benägenhet till ökat engagemang och strävan att överträffa förväntningarna.

Det är viktigt att notera att MBO som en del av framtidens ledarskap inte är en isolerad metod, utan bör integreras med andra kompletterande metoder och strategier. MBO skulle exempelvis framgångsrikt kunna kombineras med coaching, feedbackkultur och flexibla arbetsarrangemang för att skapa en holistiskt engagerande arbetsmiljö.

 

Fördelar och nackdelar med MBO

Nu när vi har förstått grunderna i MBO, låt oss titta på några av fördelarna och nackdelarna med denna managementmetod:

Fördelar:

 • MBO främjar tydlighet genom att fastställa konkreta och mätbara mål. Det hjälper till att fokusera ansträngningar och resurser att uppnå dessa mål, vilket minskar risken för att sprida sig för tunt och missa viktiga resultat.
 • Genom att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för egna prestationer kan MBO öka både engagemang och motivation. Medarbetarna känner sig mer delaktiga och ansvariga för att uppnå överenskomna mål, vilket kan leda till ökad produktivitet och prestation.
 • MBO möjliggör en objektiv utvärdering av prestationer genom att använda mätbara mål. Detta gör det möjligt att tydligt bedöma framsteg och identifiera eventuella områden som kräver förbättring.

Nackdelar:

 • Ibland kan ett överdrivet fokus på att uppnå mål leda till att kvaliteten på arbete och beslutsfattande kompromissas. Medarbetare kan vara benägna att prioritera kvantitet över kvalitet för att uppfylla sina mål.
 • Vissa aspekter av arbete och prestation kan vara svåra att mäta objektivt och kvantitativt, något som kan göra det utmanande att fastställa relevanta och meningsfulla mål för alla typer av arbete, särskilt inom kreativa eller komplexa områden.
 • MBO-processen kräver att uppsatta mål fastställs i förväg och följs under en given tidsram. Detta kan vara en nackdel i en snabbrörlig och dynamisk miljö där affärsförutsättningar kan förändras snabbt. Det kan helt enkelt vara svårt att anpassa sig till förändrade omständigheter om målen är för stela.

Sammanfattningsvis har MBO potential att vara en viktig del av framtidens ledarskap och skapa engagerade medarbetare. Genom att involvera medarbetare i målformuleringsprocessen, främja kontinuerlig dialog och kommunikation, samt betona mätbara resultat, kan MBO bidra till att skapa en stark och engagerad arbetskultur. Genom att anamma denna managementmetod och anpassa den till organisationens behov, kan ledare forma en framgångsrik och motiverande arbetsplats där medarbetare trivs och bidrar till företagets framgångar.­­­­

En av Closers specialistkompetenser är att hjälpa företag bygga starka organisationer som kan växa och utvecklas. Med stort fokus på att identifiera och attrahera rätt kandidater hjälper vi er att investera i rätt kompetens från start för att kunna ta nya marknadsandelar. Jobbar du som ledare och vill ta del av fler insikter rörande försäljning och chefsrekrytering? Signa upp dig på vårt nyhetsbrev!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
En kvinnlig kollega med läsplatta, tillsammans med en manlig och kvinnlig kollega som står och pratar
 • Sälj
AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Läs mer
Kvinnlig cmo som sitter med sin laptop på kontor
 • Marknadsföring
Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Läs mer
Kollegor på en startup som sitter i möte
 • Sälj
Så här tar du dig igenom Valley of Death när du skalar upp din SaaS-startup

SaaS-startups inom B2B ställs inför många utmaningar under sin tillväxtresa. Det är långt ifrån alla som klarar av att navigera fallgroparna som dyker upp när det är dags att skala upp verksamheten. De här svåra faserna under tillväxtresan kallas för Valley of Death. Här får du reda på vilka utmaningar din SaaS-startup kommer att ställas inför under sin resa, vilka de vanligaste fallgroparna är, samt hur du tar dig förbi dem så att ditt företag kan bli framgångsrikt.

Läs mer
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer